Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva Miloš Dubový – Autoservis, registrovaný Okresný úrad Čadca pod reg. č. 330-13185, so sídlom Rieka 910, Čadca 02201, IČO: 41500318, email: info@sensei.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k vybaveniu vašej objednávky. Sú nimi najmä titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, príslušnosť k organizácii, tel. č., email. S vašim súhlasom získavame a využívame aj vašu IP adresu a cookies.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne k tomu, aby sme zaevidovali a vybavili vašu objednávku a splnili si zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré s tým súvisia.

Užívateľský účet

Pokiaľ máte záujem, môžete si vytvoriť užívateľský účet, v ktorom budú evidované všetky údaje o vašich nákupoch. Vytvorením užívateľského účtu nám dávate súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel.

Newsletter

Pokiaľ sa prihlásite na newsletter vyplnením vášho emailu do formulára alebo zakliknutím checkboxu pri zadávaní objednávky, dávate nám tým súhlas na zasielanie reklamných emailov.

Priamy marketing

Pokiaľ ste našim klientom, spracúvame vaše osobné údaje aj na účely priameho marketingu na právnom základe oprávnený záujem, bez vášho súhlasu. Pravidelne vás budeme informovať o novinkách, akciách a zľavách na preferované produkty. Pokiaľ nechcete dostávať takéto maily, môžete nám to kedykoľvek oznámiť na sensei@sensei.sk alebo odhlásiť sa z newsletteru kliknutím na odkaz v pätičke každého mailu.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email info@sensei.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Miloš Dubový – Autoservis, Rieka 910, Čadca 02201.

Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, napr. dopravca alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona, napr. daňový úrad či SOI.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, s ktorými sme uzatvorili písomnú zmluvu a poskytujú primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. Týmito sprostredkovateľmi sú:

 • Externá účtovníctva firma
 • Prevádzkovateľ webovej aplikácie pre rozosielanie newslettera

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. Objednávky a iné dokumenty súvisiace s uzatvorením zmluvy uchovávame po dobu 5 rokov. Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely, spracúvame vaše osobné údaje po dobu 5 rokov. Cookies uchovávame po dobu 13 mesiacov.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny – USA v súvislosti s využívaním služieb Google  a Mailchimp.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@sensei.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v systéme pre administráciu e-shopu sensei.sk.  

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Zaviedli sme politiku silných hesiel.  Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

Aké máte práva?

 1. Právo na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  
 2. Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.  
 3. Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
  1. už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  2. odvoláte svoj súhlas;
  3. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
  4. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  6. ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
  1. nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
  2. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  3. vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  4. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 5. Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
 6. Právo namietať
  Spracúvanie osobných údajov, ktoré spracúvame na právnom základe oprávnený záujem, môžete kedykoľvek namietať. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email info@sensei.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Miloš Dubový – Autoservis, Rieka 910, Čadca 02201.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 13.11.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Máte otázky, alebo potrebujete poradiť ?

Napíšte nám. Na Vaše otázky odpovie naša terapeutka TČM, výživová poradkyňa a poradkyňa v oblasti éterických olejov a výživových doplnkov Jana Dubová Kráľová.

Všetky výsledky